Algemene voorwaarden

1 Algemeen

De navolgende definities zijn van toepassing op de algemene voorwaarden:

 1. Opdrachtgever: degene die Opdrachtnemer een opdracht verleent.
 2. Opdrachtnemer: Pijnse van der Aa B.V.
 3. Opdracht: de overeenkomst waaronder Opdrachtnemer diensten verleent voor Opdrachtgever.
 4. Overeenkomst van Opdracht: de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer de opdracht verricht, schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst met verwijzing naar de reikwijdte, tijdlijnen en het verwachte resultaat van de Opdracht, alsmede het Tarief.
 5. Tarief: de vergoeding die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaald in verband met het uitvoeren van de Opdracht.

2 Toepasselijkheid

 1. Op alle diensten die Opdrachtnemer verleent ten behoeve van Opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Het onder 2.1 gestelde geldt niet voor zover door Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk van de algemene voorwaarden wordt afgeweken.

3 Het sluiten van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van Opdracht (meestal vastgelegd in een Opdrachtbrief). De Overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtnemer de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer behoorlijk ondertekende Opdrachtbrief heeft ontvangen. Zolang de Opdrachtnemer niet in het bezit is van een naar behoren ondertekende Opdrachtbrief, behoudt hij zich het recht voor zijn middelen en personeel elders in te zetten.
 2. Het tarief zoals beschreven in de Overeenkomst van Opdracht zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen verzend-, reis-, parkeer-, hotel- en administratiekosten, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. De Overeenkomst van Opdracht vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, overeenkomsten of andere communicatie, zowel mondeling als schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever inzake de in de Overeenkomst van Opdracht beschreven werkzaamheden. Eventuele wijzigingen in de Overeenkomst van Opdracht worden vooraf schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van Opdracht tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de voorwaarden uit de Overeenkomst van Opdracht.

4 Het uitvoeren van de opdracht

 1. Opdrachtnemer zal alle werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en beroepsnormen uitvoeren. Bij het leveren van de producten of diensten is Opdrachtnemer een zelfstandig ondernemer en wordt hij niet beschouwd als de agent, partner of werknemer van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht zal worden uitgevoerd, zoveel mogelijk met inachtneming van de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.
 3. Opdrachtgever verplicht zich om Opdrachtnemer alle informatie en bescheiden te verstrekken die deze nodig acht voor een tijdige en goede uitvoering van de Opdracht, en dit tijdig en in de gewenste vorm en wijze te doen. Opdrachtgever verplicht zich om Opdrachtnemer onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer bewaart werkdocumenten met betrekking tot de Overeenkomst. van Opdracht Dit bestand, dat kopieën van relevante bestanden bevat, is eigendom van Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever verplicht zich om aan Opdrachtnemer kantoorruimte en alle andere faciliteiten ter beschikking te stellen, die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht nodig of nuttig acht. Deze faciliteiten voldoen aan de relevante wettelijke eisen en omvatten het gebruik van computer- en telefoonfaciliteiten.
 6. Geen van beide partijen mag de rechten of verplichtingen in verband met de Overeenkomst van Opdracht geheel of gedeeltelijk toewijzen, delegeren of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

5 Het uitvoeren van betalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, factureert Opdrachtnemer aan Opdrachtgever het Tarief bij aflevering van de producten of diensten en/of aan het einde van elke maand gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Opdracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin de declaratie is opgemaakt.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van 30 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval een rente verschuldigd van 1 procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag kan worden berekend vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat hij het volledige bedrag heeft betaald.
 3. Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer een verschuldigd bedrag niet op de in de Overeenkomt van Opdracht gestelde datum of niet conform de voorwaarden als gesteld in de overeenkomst heeft betaald, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst van Opdracht te beëindigen en de levering van alle aan Opdrachtgever geleverde producten of diensten op te schorten.

6 Geheimhouding

 1. Behoudens wanneer een wettelijke bepaling, regeling of andere beroepsplicht tot openbaarmaking van informatie van kracht is, verplichten Opdrachtnemer en zijn personeel zich tot geheimhouding tegenover derden van vertrouwelijke informatie die van Opdrachtgever is verkregen. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer en zijn personeel van deze verplichting ontslaan.
 2. Opdrachtnemer mag de door Opdrachtgever verstrekte gegevens niet zonder toestemming van Opdrachtgever voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor deze is verkregen. Deze bepaling is niet van toepassing indien Opdrachtnemer zich vertegenwoordigt in een tucht-, civiele, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Behoudens waar een wettelijke bepaling, regeling of andere professionele verplichting tot het verstrekken van informatie van kracht is, of Opdrachtnemer hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, opinies of enige andere informatie niet aan derden bekendmaken. schriftelijke of mondelinge verklaringen van de Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om haar (potentiële) opdrachtgevers in algemene termen te verwijzen naar de verrichte werkzaamheden, mits dit slechts dient ter beschrijving van de ervaring van Opdrachtnemer. Dit wordt niet geacht in strijd te zijn met het bepaalde in de leden 1 en 2 hierboven.

7 Intellectueel eigendom

 1. Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen behoudt Opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot producten van het intellect dat hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten waarop hij heeft of kan oefening.
 2. Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen is het Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze producten, waaronder computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, contracten en modelovereenkomsten en andere producten van het intellect, te verveelvoudigen, openbaar te maken of voor commerciële doeleinden te gebruiken, al dan niet met inschakeling van derden, breedste zin van het woord. Deze producten mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt en/of voor commerciële doeleinden worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover dit past bij het doel van de opdracht.

8 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, kosten of onkosten die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst van Opdracht heeft opgelopen of verband houdt met de werkzaamheden die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verricht, behalve voor zover dergelijk verlies, schade, kosten of uitgave wordt veroorzaakt door een wezenlijke schending van de Overeenkomst van Opdracht of grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, punitieve of incidentele schade of winstderving van Opdrachtgever.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het in het kader van de Overeenkomst van Opdracht ontvangen honorarium (exclusief het honorarium van eventueel door Opdrachtnemer ingeschakelde of ingehuurde derden of hulppersonen). Indien Opdrachtnemer een Overeenkomst van Opdracht uitvoert met een looptijd van meer dan twee maanden, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium (exclusief het honorarium van eventueel door Opdrachtnemer ingeschakelde of ingehuurde derden) ontvangen in het kader van het contract voor de laatste twee maanden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet of niet juist nakomen door Opdrachtgever van enige verplichting neergelegd in de Overeenkomst van Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden.

9 Niet uitvoerbaarheid

 1. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank met een bevoegde jurisdictie, wordt deze bepaling verbroken en blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van kracht alsof deze algemene voorwaarden was overeengekomen met de ongeldige onwettige of niet-afdwingbare bepaling geëlimineerd.

10 Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, zullen alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Den Haag in Nederland.